Kế hoạch thực hiện công văn 07 và công văn 721 TH Quảng Đông

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

 CHƯƠNG TRÌNH VỀ “ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẤY ĐỔI MỚI QUẢN LÝ LÀM KHÂU ĐỘT PHÁ”

        Căn cứ chương trình về số 07/CTr/HU ngày 18/4 /2016 của huyện uỷ Quảng Trạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo lấy công tác đổi mới quản lý giáo dục làm khâu đột phá .    Căn cứ kế hoạch triễn khai  chương trình số 721/ KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND Quảng Trạch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy Quảng Trạch.

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-PGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2016 của phòng Giáo dục Đào tạo Quảng Trạch

Trường Tiểu học Quảng Đông xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

TẢI VỀ :  Kế hoạch thực hiện công văn 07 và công văn 721 TH Quảng Đông