Thời khóa biểu Khối lớp 1

LỚP 1A : Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Thúy

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Mĩ thuật Toán Luyện viết Ôn Âm nhạc
2 TNXH Ôn Mĩ thuật Âm nhạc Luyện viết Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
5
Chiều 1 Toán Thủ công Ôn Toán Toán Ôn Toán
2 Thể dục Tiếng Việt Ôn TV Ôn Toán HĐNG
3 Đạo đức Tiếng Việt Ôn TV Ôn TV SHTT

LỚP 1B: Giáo viên chủ nhiệm : Đàm Thị Tâm

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Thể dục Mĩ thuật Thủ công Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Ôn Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Toán
4 Đạo đức Toán Tiếng Anh Toán Ôn TV
5
Chiều 1 Ôn TV Ôn TV Tiếng Việt Luyện viết Ôn Toán
2 Âm nhạc Ôn Toán Tiếng Việt Luyện viết HĐNG
3 Ôn Âm nhạc TNXH Toán Ôn Toán SHTT

LỚP 1C: Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Phương Thảo  

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Luyện viết Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật
2 Tiếng Việt Luyện viết Tiếng Việt Tiếng Việt Ôn Mĩ thuật
3 Thủ công Tiếng Việt Ôn TV Tiếng Anh Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Toán Tiếng Việt
5
Chiều 1 Tiếng Anh Toán Thể dục Ôn Toán Toán
2 Toán Ôn Toán Âm nhạc Ôn Toán HĐNG
3 Đạo đức Ôn TV Ôn Âm nhạc Ôn TV SHTT