Thời khóa biểu khối lớp 4

LỚP 4A: Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Tiến Lực

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Khoa học Thể dục Toán Tiếng Anh
2 Tập đọc Tin học Thể dục Luyện từ & câu Tin học
3 Toán Toán Âm nhạc Lịch sử Toán
4 Chính tả Luyện từ & câu Tiếng Anh Ôn Toán Ôn TV
5 Kỷ thuật
Chiều 1 Đạo đức Tiếng Anh Tập đọc Tập làm văn Ôn Toán
2 Địa lý Tiếng Anh Tập làm văn Mĩ thuật HĐNG
3 Ôn TV Kể chuyện Toán Khoa học SHTT

 

 

LỚP 4B: Giáo viên chủ nhiệm : Đinh Thị Thanh

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Âm nhạc Tập đọc Toán Tập làm văn
2 Tập đọc Thể dục Toán Mĩ thuật Toán
3 Toán Toán Tập làm văn Tin học Ôn Toán
4 Chính tả Luyện từ & câu Lịch sử Tin học Ôn TV
5 Kỷ thuật
Chiều 1 Đạo đức Khoa học Kể chuyện Tiếng Anh Ôn Toán
2 Khoa học Tiếng Anh Ôn TV Tiếng Anh HĐNG
3 Địa lý Tiếng Anh Thể dục Luyện từ & câu SHTT

 

 

 

 

LỚP 4C: Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thanh Hoa  

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tiếng Anh Toán Thể dục
2 Tập đọc Luyện từ & câu Tiếng Anh Luyện từ & câu Thể dục
3 Toán Chính tả Tập đọc Kể chuyện Mĩ thuật
4 Khoa học Đạo đức Toán Địa lý Toán
5 Khoa học
Chiều 1 Tiếng Anh Tập làm văn Lịch sử Âm nhạc Tập làm văn
2 Tiếng Anh Ôn Toán Ôn TV Tin học HĐNG
3 Kỷ thuật Ôn TV Ôn Toán Tin học SHTT

 

 

LỚP 4D: Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Thể dục Tập đọc Mĩ thuật Tập làm văn
2 Tập đọc Âm nhạc Toán Toán Toán
3 Toán Tiếng Anh Khoa học Tiếng Anh Địa lý
4 Chính tả Tiếng Anh Tập làm văn Tiếng Anh Ôn Toán
5 Kỷ thuật
Chiều 1 Tin học Toán Kể chuyên Luyện từ & câu Ôn TV
2 Tin học Luyện từ & câu Thể dục Lịch sử HĐNG
3 Khoa học          Đạo đức Ôn Toán Ôn TV SHTT