Thời khóa biểu khối lớp 2

LỚP 2A: Giáo viên chủ nhiệm : Đoàn Thị Thu

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Tập đọc Thể dục Tập làm văn
2 Toán Tiếng Anh Toán Thể dục Toán
3 Luyện viết Mĩ thuật Chính tả Tập viết TNXH
4 Luyện viết Ôn Mĩ thuật Ôn TV Thủ công Chính tả
5
Chiều 1 Tập đọc Toán Ôn Toán L.từ & câu Ôn Toán
2 Tập đọc Âm nhạc Ôn TV Toán HĐNG
3 Đạo dức Kể chuyện Ôn Toán Ôn TV SHTT

LỚP 2B: Giáo viên chủ nhiệm : Đặng Thị Kim Oanh

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Kể chuyện TNXH Toán Tập làm văn
2 Toán Toán Thể dục Âm nhạc Thủ công
3 Tiếng Anh Thể dục Tập đọc Ôn Mĩ thuật Toán
4 Tiếng Anh Chính tả Toán Chính tả Ôn TV
5
Chiều 1 Tập đọc Luyện viết L.từ & câu Ôn Toán Ôn Toán
2 Mĩ thuật Luyện viết Tập viết Ôn Toán HĐNG
3 Tập đọc Đạo đức Ôn TV Ôn TV SHTT

LỚP 2C: Giáo viên chủ nhiệm : Lê Ngọc Bé

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Toán Luyện viết Toán Tập làm văn
2 Tập đọc Kể chuyện Tập viết L.từ & câu Toán
3 Tập đọc Luyện viết Tập đọc Chính tả Thể dục
4 Âm nhạc Thủ công Toán Ôn TV TNXH
5
Chiều 1 Toán Mĩ thuật Tiếng Anh Ôn Toán Ôn Toán
2 Đạo đức Ôn Mĩ thuật Thể dục Ôn Toán HĐNG
3 Ôn TV Chính tả Tiếng Anh Ôn TV SHTT