Thời khóa biểu Khối lớp 1 năm học 2017 – 2018

LỚP 1A : Giáo viên chủ nhiệm : Đặng Kim Oanh

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ TNXH Thể dục Tiếng Việt Luyện Viết
2 Toán Thủ công Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện Viết
3 Âm nhạc Toán Tiếng Việt Toán Ôn Toán
4 Mỹ thuật Ôn Toán Ôn TV Ôn TV Ôn Toán
Chiều 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Ôn TV Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Ôn TV Tiếng Việt
3 Đạo đức Ôn TV Tiếng Anh HĐNG SHTT

LỚP 1B: Giáo viên chủ nhiệm : Trương Kim Oanh

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt TNXH Toán
4 Đạo đức Toán Tiếng Việt Ôn TV Ôn TV
Chiều 1 Thủ công Thể dục Âm nhạc Toán Ôn TV
2 Luyện viết Ôn TV Toán Ôn TV HĐNG
3 Luyện viết Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán SHTT

LỚP 1C: Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Phương Thảo  

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật
2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Luyện viết Toán Toán Toán Tiếng Việt
4 Luyện viết Ôn TV Thể dục Ôn TV Ôn TV
Chiều 1 Tiếng Việt Đạo đức Ôn Toán Thủ công Ôn Toán
2 Tiếng Việt Ôn TV Ôn Toán Tiếng Anh HĐNG
3 Âm nhạc TNXH Ôn TV Tiếng Anh SHTT

LỚP 1D: Giáo viên chủ nhiệm : Võ Thị Dung  

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Âm nhạc Luyện viết Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện viết Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Ôn Toán Toán
4 Đạo đức Toán Tiếng Anh Ôn Toán Ôn TV
Chiều 1 TNXH Ôn TV Toán Mĩ thuật Toán
2 Toán Thủ công Tiếng Việt Ôn TV HĐNG
3 Ôn Toán Thể dục Tiếng Việt Ôn TV SHTT

LỚP 1E: Giáo viên chủ nhiệm : Đàm Thị Tâm  

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Thủ công Ôn Toán Toán Ôn Toán
4 Toán TNXH Ôn Toán Ôn Toán Ôn TV
Chiều 1 Tiếng Anh Ôn TV Luyện viết Âm nhạc Ôn TV
2 Mĩ thuật Ôn TV Luyện viết Ôn TV HĐNG
3 Tiếng Anh Đạo đức Ôn Toán Thể dục SHTT