KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN  NĂM HỌC 2017- 2018

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017- 2018

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH QUẢNG DÔNG                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc     Số:         /KHCĐTV-HT                                                                           Quảng Đông, ngày  06  tháng  9 năm 2017 KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017- 2018 Căn cứ…
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”  
Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2016

Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2016

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG ĐÔNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH               PHÒNG CHỐNG LỤT…