Văn bản nhà trường

icon_plan

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017- 2018

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH QUẢNG DÔNG                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc     Số:         /KHCĐTV-HT                                                                           Quảng Đông, ngày  06  tháng  9 năm 2017 KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017- 2018 Căn cứ…
iconVanBan

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”  
icon_plan

Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2016

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG ĐÔNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH               PHÒNG CHỐNG LỤT…